Polskie Centrum Edukacji

Szanowni Pa�stwo, Poni�ej zamieszczamy informacj� podan� przez Krajow� Szko�� Administracji Publicznej.

EGZAMIN NA MIANOWANIE - TERMIN I MIEJSCE

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2011 roku odbędzie się w dniu 25 czerwca 2011 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.